ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
13,00 EUR
.net
13,09 EUR
.org
11,53 EUR
.biz
15,99 EUR
.info
19,00 EUR
.eu
11,00 EUR
.tv
41,00 EUR
.uk
14,50 EUR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
13,00 EUR
1 سال
13,00 EUR
1 سال
13,00 EUR
1 سال
.net
13,09 EUR
1 سال
13,09 EUR
1 سال
13,09 EUR
1 سال
.org
11,53 EUR
1 سال
11,53 EUR
1 سال
11,53 EUR
1 سال
.biz
15,99 EUR
1 سال
15,99 EUR
1 سال
15,99 EUR
1 سال
.info
19,00 EUR
1 سال
19,00 EUR
1 سال
19,00 EUR
1 سال
.tv
41,00 EUR
1 سال
41,00 EUR
1 سال
41,00 EUR
1 سال
.bar
71,00 EUR
1 سال
71,00 EUR
1 سال
71,00 EUR
1 سال
.ltd
24,00 EUR
1 سال
24,00 EUR
1 سال
24,00 EUR
1 سال
.buzz
34,00 EUR
1 سال
34,00 EUR
1 سال
34,00 EUR
1 سال
.uk
14,50 EUR
1 سال
14,50 EUR
1 سال
14,50 EUR
1 سال
.eu
11,00 EUR
1 سال
11,00 EUR
1 سال
11,00 EUR
1 سال
.us
11,50 EUR
1 سال
11,50 EUR
1 سال
11,50 EUR
1 سال
.ru
26,55 EUR
1 سال
26,55 EUR
1 سال
26,55 EUR
1 سال
.de
26,50 EUR
1 سال
26,50 EUR
1 سال
26,50 EUR
1 سال
.es
14,50 EUR
1 سال
14,50 EUR
1 سال
14,50 EUR
1 سال
.it
40,00 EUR
1 سال
40,00 EUR
1 سال
40,00 EUR
1 سال
.email
23,00 EUR
1 سال
23,00 EUR
1 سال
23,00 EUR
1 سال
.link
9,50 EUR
1 سال
9,50 EUR
1 سال
9,50 EUR
1 سال
.management
21,50 EUR
1 سال
21,50 EUR
1 سال
21,50 EUR
1 سال
.marketing
31,00 EUR
1 سال
31,00 EUR
1 سال
31,00 EUR
1 سال
.media
32,50 EUR
1 سال
32,50 EUR
1 سال
32,50 EUR
1 سال
.moda
29,00 EUR
1 سال
29,00 EUR
1 سال
29,00 EUR
1 سال
.photo
24,00 EUR
1 سال
24,00 EUR
1 سال
24,00 EUR
1 سال
.pub
29,00 EUR
1 سال
29,00 EUR
1 سال
29,00 EUR
1 سال
.sexy
29,75 EUR
1 سال
29,75 EUR
1 سال
29,75 EUR
1 سال
.wiki
28,00 EUR
1 سال
28,00 EUR
1 سال
28,00 EUR
1 سال
.tel
13,00 EUR
1 سال
13,00 EUR
1 سال
13,00 EUR
1 سال
.xyz
13,06 EUR
1 سال
13,06 EUR
1 سال
13,06 EUR
1 سال
.name
11,36 EUR
1 سال
11,36 EUR
1 سال
11,36 EUR
1 سال
.one
21,00 EUR
1 سال
21,00 EUR
1 سال
21,00 EUR
1 سال

Please choose a category from above.

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains